ALGEMENE VOORWAARDEN DOG DOC

versie mei 2021

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen DogDoc en hondeneigenaar met betrekking tot de producten en diensten van DogDoc. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door DogDoc. Bij een overeenkomst van deelname verklaart de hondeneigenaar zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden
 2. DogDoc: aanbieder van hondenuitlaatservice, hondendagopvang, hondengedragstherapie en daaraan verwante activiteiten als WOOFCAMP-sportlessen, workshops, coachtrajecten enz. (hierna tezamen dienst) alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee een dienst wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers. DogDoc is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34224488.
 3. Hondeneigenaar: de natuurlijke persoon i.c.m. een hond of meerdere honden, die met DogDoc een overeenkomst sluit.
 4. Hond: de hond of honden van de hondeneigenaar.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DogDoc en de hondeneigenaar die ontstaat door (online) registratie van een hondeneigenaar voor
  a) uitlaatservice
  b) dagopvang
  c) gedragstherapie
  d) en aan bovenstaande verwante activiteiten als WOOFCAMP-sportlessen, workshops, coachtrajecten enz.
  waarbij DogDoc zich verplicht een of meer genoemde diensten te leveren tegen betaling door de hondeneigenaar van de daarvoor geldende vergoeding.
 6. Kosten: alle door de hondeneigenaar aan DogDoc verschuldigde kosten in verband met zijn inschrijving voor een dienst.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen DogDoc en een hondeneigenaar ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit de (online) inschrijving van hondeneigenaar voor een dienst.
 2. De hondeneigenaar aanvaardt middels zijn inschrijving deze algemene voorwaarden.
 3. DogDoc behoudt zich het recht voor een inschrijving van een hondeneigenaar zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Voor DogDoc ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de hondeneigenaar aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 5. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van DogDoc. Wijziging van een overeenkomst kan voor de hondeneigenaar kosten met zich meebrengen.
 6. WOOFCAMP-sportlessen: de overeenkomst wordt voor een volledig blok (a vijf lessen) aangegaan. De data worden van te voren helder gecommuniceerd en de hondeneigenaar is zelf verantwoordelijk om ook daadwerkelijk te komen. Restitutie van niet gevolgde lesdagen is niet mogelijk.

Artikel 3 Kosten

 1. Levering van een dienst geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door DogDoc gehanteerde tarieven. De actuele tarieven staan op de website van DogDoc.
 2. DogDoc behoudt zich het recht voor deze tarieven eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door DogDoc worden ingevoerd.
 3. UITLAATSERVICE en DAGOPVANG: de hondeneigenaar ontvangt een factuur aan het einde van de maand over de verleende diensten, welke binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn voldaan moet worden.
 4. WOOFCAMP-sportles: de hondeneigenaar dient de verschuldigde kosten vooraf te voldoen. Hiervoor ontvangt hij een betaalverzoek. Restitutie van deze kosten is niet mogelijk.
 5. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de hondeneigenaar alle kosten, die DogDoc of een door DogDoc ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat de hondeneigenaar aan DogDoc verschuldigd is, aan DogDoc verschuldigd.
 6. DogDoc heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de hondeneigenaar niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Opzegging en Annulering

 1. De hondeneigenaar heeft te allen tijden het recht de overeenkomst op te zeggen.
 2. Annulering van gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Als de hondeneigenaar niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor de dienst in rekening worden gebracht.
 3. DogDoc heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald.
 4. Bij een weeralarm (warmte / koude) en extreme gladheid worden de diensten aangepast of geannuleerd i.v.m. de veiligheid van de honden.
 5. Vakantie van de hondeneigenaar dient twee weken van tevoren meegedeeld te worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een dienst geschiedt op eigen risico.
 2. De hondeneigenaar blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van de hond, ook als deze los loopt. En ook indien de hond (tijdelijk) onder het toezicht is geplaatst van DogDoc.
 3. De hondeneigenaar dient een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, ter afdekking van schade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt. Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is, zullen de kosten verdeeld worden onder alle betrokkenen honden en hun eigenaren.
 4. DogDoc is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de hondeneigenaar en de hond.
 5. DogDoc is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van de hond. Bij verwonding zal z.s.m. contact gezocht worden met de eigenaar en, indien nodig, een dierenarts worden ingeschakeld op kosten van de eigenaar.
 6. DogDoc is niet aansprakelijk voor verlies van de hond. Bij verlies van de hond zal er meteen contact gezocht worden met de eigenaar om plan van aanpak te bespreken.
 7. DogDoc is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de hondeneigenaar en hun hond mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van dienst.
 8. DogDoc is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de hondeneigenaar of zijn hond mochten oplopen tijdens een dienst die is veroorzaakt door een andere hondeneigenaar en/of zijn hond.
 9. DogDoc behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte hondeneigenaars en hun hond uit te sluiten van deelname aan een dienst.
 10. DogDoc is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienst.
 11. De hondeneigenaar doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 6 Aanvullende afspraken met betrekking tot UITLAATSERVICE en DAGOPVANG

Artikel 6a Rechten en plichten hondeneigenaar

 1. De hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest.
  (Er wordt een kopie paspoort met daarop goed zichtbaar het inentingsbewijs gevraagd digitaal toe te sturen. Een titer bewijs voor de bovenstaande ziekten voldoet ook. Entingen/Titerbepaling mogen niet verjaard zijn).
 2. De hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 3. Dogdoc adviseert de hond ná de wandeling pas te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige (grotere) rassen.
 4. De hond dient sociaal te zijn met mens en dier. Zo niet, moet dit vooraf kenbaar gemaakt zijn op de intake alsook mondeling bij de kennismaking.
 5. Bij de intake wordt gevraagd naar o.a. allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. Geef dit ook door bij de mondelinge kennismaking.
 6. Bij ziekte of loopsheid kan de hond geen gebruik maken van de diensten. DogDoc kan een alternatief bieden in de vorm van een privé wandeling, mits tijdig van te voren aangegeven en in overeenstemming met de daarvoor gerekende kosten.
 7. Besmettelijke ziektes dienen zo spoedig mogelijk gemeld worden.
 8. De hondeneigenaar accepteert, dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Leg een handdoek neer bij de deur en DogDoc levert uw hond moe, voldaan en handdoekdroog af.
 9. De hondeneigenaar zorgt er voor dat de hond op de afgesproken tijd thuis is. Als de hond niet aanwezig is, wordt de wandeling wel in rekening gebracht.
 10. DogDoc ontvangt van de hondeneigenaar een huissleutel zodat zij de hond kan ophalen wanneer de hondeneigenaar zelf niet thuis is.

Artikel 6b Rechten en plichten DogDoc

 1. DogDoc loopt met uw hond op de afgesproken tijd(en).
 2. DogDoc loopt minstens een uur met uw hond als het weer het toelaat (tenzij anders afgesproken).
 3. DogDoc heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 4. DogDoc handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts. Als een belangrijke ingreep noodzakelijk is, wordt dit eerst met de eigenaar besproken.
 5. DogDoc is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.

Artikel 7 Aanvullende afspraken met betrekking tot WOOFCAMP-sportlessen

 1. Alle adviezen en opdrachten tijdens een les zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 2. Een WOOFCAMP-sportles is intensief en blessuregevoelig. De hondeneigenaar dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname. Indien de hondeneigenaar of de hond gezondheidsklachten heeft, of indien de hondeneigenaar een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de hondeneigenaar advies in te winnen bij een (dieren)arts.

Artikel 8 Website, disclaimer en privacy

 1. DogDoc respecteert de privacy van de hondeneigenaar en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (hierna de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. DogDoc gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met de hondeneigenaar zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal DogDoc de gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de hondeneigenaar.
 3. DogDoc zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van DogDoc en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.DogDoc.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel DogDoc de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan DogDoc niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De hondeneigenaar doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens door DogDoc, tenzij er aan de zijde van DogDoc sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.DogDoc.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door DogDoc gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. DogDoc aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.DogDoc.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DogDoc.

Artikel 9 Klachten

 1. De hondeneigenaar dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van DogDoc zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij DogDoc te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de hondeneigenaar het gebrek of de schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij DogDoc (Brouwersvaart 18, 2013RA Haarlem of info@DogDoc.nl) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. DogDoc beantwoordt de door de hondeneigenaar ingediende klacht zo spoedig mogelijk.
 4. Indien DogDoc verwacht een langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de hondeneigenaar na de constatering hiervan.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig Artikel 10 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 Wijzigingen en geschillen

 1. DogDoc behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. De meest actuele versie is altijd de geldende versie en deze is beschikbaar op de website van DogDoc.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door DogDoc.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist DogDoc.
 4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het DogDoc toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.